بگ فیلتر 85 هزار گرمسار

بگ فیلتر 85 هزار گرمسار
زمان اجرای پروژه: 
از شهریور 95
 تا فروردین 96
مشخصات فنی پروژه: 
حداکثر حجم هوادهی: 

85 هزار متر مکعب بر ساعت

افت فشار کلی سیستم: 

4500 پاسکال

نوع هود: 

اتاقک گردان با 2 درجه آزادی، مجهز به پوشر جهت ایجاد وزنه روی مذاب

سیستم تمیز کاری: 

آنلاین، پالس جت

تعداد بگ هاوس: 

3 عدد